AGENDA 2030

Globala mål för hållbar utveckling

I september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en handlingsplan med 17 mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Vilka mål bidrar Bra & Begagnat till?

Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster

Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

Minska ojämlikheten inom och mellan länder.

(källa: www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/)