Överskottet går till olika humanitära insatser

Vi vill vara med och arbeta för ett samhälle..

  • där mänskliga rättigheter respekteras
  • där människors grundläggande materiella, sociala och andliga behov tillgodoses
  • där religionsfrihet råder
  • där människor lever i fred och försoning och med demokratiskt inflytande över sin situation
  • där människor har möjlighet till en egen försörjning
  • där en god resurshushållning sker i relation till naturen och miljön

Det överskott som försäljningen ger fördelas till olika humanitära hjälpprojekt runt om i världen men också till insatser i vårt närområde.

Vi vill bidra till att människors levnadsvillkor förbättras i de områden där vi är verksamma. Vi vill både avhjälpa den akuta nöden men också försöka komma åt dess orsaker och åstadkomma strukturella och långsiktiga förändringar. Vi vill finnas till för människor som lever under förtryck, i fattigdom, i katastrofsituationer eller i andra utsatta situationer i vår värld. Genom att vi tillsammans förändrar levnadsvillkoren för enskilda individer och gemenskaper kan de sedan i sin tur påverka sin omgivning så att samhällen och länder utvecklas.